เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

                     บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังดาลำ


ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับการศึกษา
สายงาน
ตำแหน่ง
ข้อกำหนดพิเศษ
1
นางเจะซานารียะ
หะยีเจะซอ
ปริญญาตรี
วิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.
2
นายมูหะมะรูดิง  บราเฮง
ประกาศนียบัตร
สาธารณสุข
ทั่วไป
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน

3
นางฟาตีมา     มามะ
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
วิชาการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวช
ปฏิบัติ
4
นางมาริณี       บูละ
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
วิชาการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวช
ปฏิบัติ
5
นางสาวนีราวาตี
สุหลง
ประกาศนียบัตร
สาธารณสุข
-
จพง.สาธารณสุข

6
นางสาวอัสมะ    มามุ
ประกาศนียบัตร
สาธารณสุข
-
จพง.สาธารณสุข

8
นางสาวไฮฟะห์
เจะซือนิ
ปริญญาตรี
ทั่วไป
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน

9
นางสาวนุชจรี    นุชนิยม
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
วิชาการ
พยาบาลวิชาชีพ

10
นางสาวอาซีซ๊ะ
เจะแวสารี
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
วิชาการ
พยาบาลวิชาชีพ

11
นายพายซอล    มาโซ
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
วิชาการ
พยาบาลวิชาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น